Mirvaso contains brimonidine 0.33%. 89 ($4.61/Ounce) 138-40] Bij de overige uitgangsvragen is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst was om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Thus brimonidine is an effective and safe alternative to beta-blockers, in patients with, or at high risk for, cardiopulmonary disease. Voor rosacea geldt dat er geneesmiddelen en behandelingen zijn die niet altijd vergoed worden of (nog) niet beschikbaar zijn. [1][1] Here, we review the evidence on brimonidine gel and consider its place in the management of erythema associated with rosacea. Medically reviewed by Drugs.com. MIRVASO (brimonidine) topical gel, 0.33% is an alpha adrenergic agonist indicated for the topical treatment of persistent (nontransient) erythema of rosacea in adults 18 years of age or older.. The doctor prescribed brimonidine tatar .2% to reduce the size of the pupil. Adverse Events: In clinical trials, the most common adverse reactions (≥1%) included erythema, flushing, skin burning sensation and contact … Brimonidine, an alpha 2-adrenoceptor agonist, is used to reduce erythema in rosacea by cutaneous vasoconstriction. Bij de behandeling van papulopustuleuze rosacea komt metronidazolcrème/-gel, azelaïnezuurcrème of ivermectinecrème als eerste in aanmerking. Important information. [Fowler 2013, van Zuuren 2019], Uitkomstmaat: Beoordeling van erytheem en/of teleangiëctasieën aan het eind van de studie. Great news that approval has been granted after so many years of waiting for rosacea sufferers following the development of this product. 602-653]. 89 ($4.61/Ounce) Bij essentiële ontwikkelingen kan besloten worden om de gehele richtlijnwerkgroep bij elkaar te roepen en tussentijds elektronische amendementen te maken en deze onder de verschillende beroepsgroepen te verspreiden. Bij een voldoende aantal studies en overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies zijn de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5. [Fowler 2012], Brimonidine 3,3 mg/g gel, overeenkomend met 0,5% brimonidine tartraat, is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van erytheem in het gezicht als gevolg van rosacea bij volwassen patiënten. The Brimonidine Tartrate 0.33% Topical Gel is expected to be available as soon as next month. Discuss with your doctor. Amazon.com: brimonidine gel. Informatie over kosten zoals beschreven in de richtlijn is gebaseerd op beschikbare gegevens ten tijde van schrijven. [SmPC tekst], Uitkomstmaat: Verandering in kwaliteit van leven aan het eind van de studie (cruciaal). Indeling van kwaliteit van wetenschappelijk bewijs volgens GRADE, Factoren die de kwaliteit van bewijs kunnen verlagen*, Factoren die de kwaliteit van bewijs kunnen verhogen**. Brimonidine gel (Mirvaso—Galderma) became available in February of this year for the symptomatic treatment of facial erythema associated with rosacea in adults. [Bewley 2016, Fowler 2015, Halioua 2017, Oussedik 2017, Rosacea: Beyond the visible report 2018]. Rosacea can look a lot like common adult acne too, so you have to be careful — they require a completely different set of treatments. Available from. Zie blz. We zijn onzeker over het effect van het gebruik van brimonidinegel op kwaliteit van leven. Kennisinstituut Medisch Specialisten. Topical ivermectin is a prescription cream for treating the inflammatory lesions associated with rosacea in adults. De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. [Bijlage 1, blz. De nadelen zijn groter dan de voordelen voor een meerderheid van de patiënten, maar niet voor iedereen. Uitkomstmaat: Benodigde tijd tot zichtbare verbetering (belangrijk). Het vermindert tijdelijk de roodheid in het gezicht. Common side effects when used on the skin include redness, burning, and headaches. De NVZA participeerde alleen in de commentaarronde en nam niet deel aan de werkgroep. Brimonidine reduces inflammation and erythema in rosacea by affecting the processes of neurogenic activation and neutrophil recruitment, according to a study published in Experimental Dermatology.. [Fowler 2013, van Zuuren 2019], Uitkomstmaat: Benodigde tijd tot zichtbare verbetering. Rosacea Cream - with Manuka Honey, Aloe Vera & Coconut Oil Extract - Redness, Inflammation, Acne and Rosacea Relief - Itch & Scar Treatment - Paraben & Sulfate Free (8 oz) 4.1 out of 5 stars 102 $36.89 $ 36 . De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Huidpatiënten Nederland (HPN), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA) werden voor de knelpuntenanalyse en deelname in de werkgroep uitgenodigd. Brimonidine tartrate gel is licensed for the symptomatic treatment of facial erythema of rosacea in adults (Brimonidine tartrate gel [Mirvaso] summary of product characteristics). -This drug is not for oral, ophthalmic, or intravaginal use. er is matige zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. -Patients should apply the treatment in a smooth, thin layer across the entire face, avoiding the nose and mouth. Brimonidine, a highly selective α 2-adrenergic receptor agonist, can cause constriction of peripheral vasculature. Er werd slechts gemeld dat er geen toename in ernst was. In the United States, brimonidine topical gel 0.33% is indicated for persistent facial erythema of rosacea; approval was based on clinically significant efficacy and good safety data from large-scale clinical trials. Mirvaso gel is used to treat facial rosacea (enlarged facial blood vessels) in adults. Ik wil meer informatie, Bijlage 1 - Review Van Zuuren et al. Echter, er kunnen zich bij patiënten situaties voordoen (bijvoorbeeld sociale gelegenheden, werk) waarbij vermindering van het erytheem dringend gewenst is en camouflage niet mogelijk of wenselijk is. Een richtlijn heeft alleen zeggingskracht als op continue basis onderhoud plaatsvindt, op grond van systematische monitoring van zowel de medisch wetenschappelijke literatuur als praktijkgegevens en door gebruikers van de richtlijn aangeleverde commentaren. Mirvaso is Brimonidine Topical Gel 0.33% and is available in 30g and 45g tubes, on prescription only. Also the Brimonidine seems to be slowly shrinking my spider veins and fixed telangectasias, yes. De ‘overall’ kwaliteit van (vertrouwen in) wetenschappelijk bewijs wordt bepaald door de laagste kwaliteit van bewijs voor de cruciale uitkomstmaten. Good stuff, this new drug! Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep uitgangsvragen opgesteld. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. De conclusies en aanbevelingen in de richtlijn zijn tevens tot stand gekomen met de GRADE-methode. $19.98 $ 19. [Fowler 2013 (2 studies)] Zie voor karakteristieken van de studies en risico op bias beoordelingen bijlage 1, blz. Uitkomstmaat: Verandering in ernst van rosacea volgens de patiënten aan het eind van de studie (cruciaal). Vrijwilliger voor de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE); Lid Kerncommissie Informatiemanagement OLVG; Dermatoloog Gelre ziekenhuizen (0,8 FTE), Berg en Bosch Kliniek B.V. (0,2 FTE), Oogarts Amsterdam UMC 0.4 FTE, prive praktijk en medical device consultancy 0.8 FTE. Erytheem blijkt uit diverse publicaties als stigmatiserend te worden ervaren en kan leiden tot bijvoorbeeld een laag gevoel van eigenwaarde en angst voor sociale situaties, dus potentiële behandelingen zijn wenselijk. [SmPC tekst] Het wordt éénmaal daags dun aangebracht op het gelaat (voorhoofd, neus, kin en elke wang). Drs. van der Schoot, MSc, arts-onderzoeker (secretaris). [Fowler 2013, van Zuuren 2019] Kwaliteit van bewijs is redelijk, er was één keer afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid omdat het betrouwbaarheidsinterval zowel ‘geen verschil’ (1) als potentieel meer bijwerkingen in de brimonidine groep omvat (1,25). combigan. De meerderheid van geïnformeerde patiënten zal waarschijnlijk deze optie kiezen. Voorkeursformulering aanbevelingen volgens GRADE. Kwaliteit van bewijs is hoog. MIRVASO® (brimonidine) topical gel, 0.33%* is the first FDA-approved treatment developed and indicated for persistent (nontransient) facial redness of rosacea. Br J Dermatol 2019; 181:65-79. van Zuuren EJ, Graber MA, Hollis S, et al. Uitkomstmaat: Globale verbetering van ernst van de rosacea volgens de behandelaars aan het eind van de studie (belangrijk). Voor wat betreft de interventies die ook in de systematische review zijn beschreven, zijn de kennislacunes opgenomen in de sectie ‘Implications for research’. Approval was based on … Indication under review: the symptomatic treatment of facial erythema of rosacea in adult patients. De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. Brimonidine is is an ophthalmic solution used for the treatment of one type of glaucoma, open-angle glaucoma.In this type of glaucoma, too much fluid (aqueous humor) is made within the eye and causes high pressures within the eye.The pressure damages the nerves in the eye responsible for vision, and this ultimately causes blindness.Brimonidine reduces the body's production of … -WC. The GRADE Working Group, 2013. [1]: #ref-1 298-304. Brimonidine heeft een tijdelijk effect op de vasomotore component van rosacea en kan worden overwogen bij psychische of sociale belasting. Brimonidine for erythema caused by rosacea. Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften maar wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. It’s bad enough having acne as a teenager, but with acne rosacea, redness and pimples may visit you even after the age of 30. Voor de overige uitgangsvragen zijn klinisch relevante uitkomstmaten opgesteld, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten is gekeken. Er werd slechts gemeld dat er geen toename in ernst van laesies was. Available from, Ontwikkeling Medisch Specialistische Richtlijnen (2015). The researchers of this study analyzed the effect of brimonidine in vitro, in vivo, and in a … Dit is de eerste versie van de richtlijn. De werking van brimonidine berust op vasoconstrictie. Patiëntenvertegenwoordiger namens Huidpatiënten Nederland (vrijwillige functie). ** Verhogen kan alleen indien er geen beperkingen zijn t.a.v. after cataract and corneal transplant surgery, I still have streaking and some stars at night. De kracht of het niveau van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. following a full submission. Mirvaso ® gel wordt niet vergoed, en kost ongeveer € 50,- per tube van 30 gram. Brimonidine is also available in ophthalmic formulations for treatment of glaucoma.1,2 MECHANISM OF ACTION — Taken systemically, selective alpha 2 agonists lower blood … CMAJ 2010;182:E839-42. [Fowler 2013, van Zuuren 2019] Hoewel niet gerapporteerd in de beschreven studie van Fowler et al., werd reversibele verergering van het erytheem na staken van de behandeling wel vermeld in andere studies bij 10 tot 20% van de patiënten, meestal in de vorm van paradoxaal erytheem, of rebound erytheem (doorgaans na vijf applicaties). Higgins JPT, Green S (editors). Tabel 2 geeft een overzicht van de gradering, betekenis en formulering van aanbevelingen volgens GRADE. Alle of nagenoeg alle geïnformeerde patiënten zullen waarschijnlijk deze optie kiezen. However, the 2 RCTs and the open‑label study were conducted in people with moderate to severe erythema (marked or fiery redness) according to both the CEA and PSA. Uitkomstmaat: Globale verbetering van ernst van rosacea volgens de behandelaars aan het eind van de studie, Deze werd niet onderzocht in de studies. Adult : Topical Rosacea As 0.33% gel: Apply thinly over forehead, nose, chin and cheeks once daily.Ophth Open-angle glaucoma; Ocular HTN As 0.1, 0.15 or 0.2% soln: Instill 1 drop bid or tid (approx 8 or 12 hrly). Hiermee kunt u uw huid minimaal 30 dagen behandelen. Mirvaso (brimonidine) works by narrowing blood vessels. INDICATIONS. ... Topical brimonidine gel appears to be well-tolerated though rare side effects were … We zijn onzeker over het effect van het gebruik van brimonidinegel op remissie duur. It is marketed under the brand name Mirvaso. Indication: MIRVASO® (brimonidine) Topical gel, 0.33%* is an alpha adrenergic agonist indicated for the topical treatment of persistent (nontransient) facial erythema of rosacea … 602-3 Summary of Findings Table 1 voor samenvatting resultaten en kwaliteit van bewijs. Brimonidine, whose approved indication is glaucoma, is an alpha-2-adrenergic receptor agonist and thus a vasoconstrictor. Good stuff, this new drug! [Fowler 2013, van Zuuren 2019] Kwaliteit van bewijs is hoog. Brimonidine, een α2 adrenerge agonist, heeft een vasoconstrictief effect op dermale vaten en is in staat diffuus persisterend erytheem tijdelijk te reduceren. Het middel heeft geen effect op teleangiëctasieën en geen anti-inflammatoire werking. Use: Topical treatment of persistent (nontransient) facial erythema of rosacea Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersrecept verkijgbaar. 141-562]. Apply a pea-sized amount once daily to each of the five areas of the face: central forehead, chin, nose, each cheek.MIRVASO topical gel should … Zie Tabel 2 voor uitleg omtrent het formuleren van aanbevelingen middels de GRADE-methode. Brimonidine for rosacea. Here are the latest updates in the treatment of rosacea. Objective To evaluate the efficacy and safety of topical brimonidine tartrate in the treatment of erythema of rosacea and postacne erythema. The Brimonidine Tartrate 0.33% Topical Gel is expected to be available as soon as next month. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, werd als aanbeveling beschreven (zie de Kennislacunes bij de aanverwante producten). … Er werd een reductie van erytheem gezien bij 121/277 (43,7%) van de patiënten in de brimonidine groep vergeleken met 55/276 (19,9%) in de vehikel groep (RR 2.21, 95% BI 1,41 tot 3,46; P = 0,0005; I2 = 62%; NNT = 4). De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met rosacea. Er was geen rebound of tijdelijke verergering van erytheem na staken behandeling. Tevens zijn de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) voor de knelpuntenanalyse en commentaarronde uitgenodigd. SMC restriction: for use in patients with moderate to severe persistent facial erythema associated with rosacea. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan Huidpatiënten Nederland (HPN). Er is aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door zitting van patiëntvertegenwoordigers in de werkgroep (zie ook samenstelling van de werkgroep). Updated October 2013. Voorschriften over gebruik van geneesmiddelen vallen buiten bestek van deze richtlijn, hiervoor verwijzen we naar de desbetreffende geneesmiddelenteksten (Summary of product characteristics; SmPC). De richtlijn Rosacea is gebaseerd op de review van 2019 (update van review van 2015) van Van Zuuren et al. * Elk criterium kan de kwaliteit verminderen met 1 stap of bij zeer ernstige beperkingen met 2 stappen. brimonidine (cutaan) vergelijken met een ander geneesmiddel. [Fowler 2013, van Zuuren 2019] Kwaliteit van bewijs is hoog. [Bijlage 1, bladzijde (blz.) The topical form of brimonidine was approved by the FDA in August 2013 for the symptomatic treatment of persistent facial erythema of rosacea in adults. , thin layer across the entire face, avoiding the nose and.!: the symptomatic treatment of persistent erythema of rosacea tartrate can reduce the size of the.... Treatment officially approved for treating the inflammatory lesions associated with rosacea in adults alle geïnformeerde zal. 0.5 % once daily was evaluated in a smooth, thin layer across the entire face, avoiding nose! The current literature regarding the safety, efficacy, and rosacea de cochrane of... Do not apply mirvaso gel to irritated skin or open wounds staat diffuus erytheem! I take brimonidine weging van alle relevante argumenten tezamen that elaborate on phenotype. 2-Adrenergic receptor agonist and thus a vasoconstrictor, whose approved indication is glaucoma, ocular hypertension, and acceptability... [ interventie ], uitkomstmaat: Benodigde tijd tot zichtbare verbetering ( belangrijk.. Consideration of Potential Pathophysiologic Mechanisms of Paradoxical erythema with topical brimonidine tartrate for the red face of and... Should apply the treatment of rosacea in adults er geneesmiddelen en behandelingen zijn die altijd! Verergering van erytheem na staken behandeling informatie, bijlage 1, blz eerste in.... Overweeg [ interventie ], uitkomstmaat: Verandering in kwaliteit van het gebruik van op. Jan 18 is in staat diffuus persisterend erytheem tijdelijk te reduceren J Dermatol 2019 ; 181:65-79. van Zuuren dermatoloog. De Raad kwaliteit Richtlijnen 2.0 van de patiënten 1 stap of bij ernstige... Participeerde alleen in de richtlijn rosacea is a bummer for rosacea sufferers who have been for... En besproken met de implementatie van de patiënten brimonidine for rosacea van de systematische review van 2019! Een vasoconstrictief effect treedt ongeveer dertig minuten na applicatie Paradoxical erythema with topical Therapy. De beoordelingen van de laesies was en het blozen van het Zorginstituut Nederland uit 2015 https... Vermindering van erytheem bij rosacea face of rosacea 1 voor samenvatting resultaten kwaliteit. En risico op bias beoordelingen bijlage 1 - review van van Zuuren et al behandelaars. Geïnventariseerd door de werkgroep ) is glaucoma, ocular hypertension, and much of the.... De praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen skin condition that affects an estimated 16 million Americans corneal transplant,.: Vergoeding hotel en reiskosten voor rosacea geldt dat er geneesmiddelen en behandelingen zijn die altijd! Interventies die ook in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren argumenten tezamen following the development of this product commentaartabel! Cruciale uitkomstmaten de 3-6 uur, waarna het effect van het gebruik van brimonidinegel wordt niet vergoed basis. Wetenschappelijk bewijs wordt bepaald door weging van alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen en in verschillende specifieke vaktijdschriften zal worden. Α2-Adrenergic receptor agonist and is the first topical treatment of persistent erythema of rosacea Consideration of Pathophysiologic. De aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen zoals beschreven in de richtlijntekst de samenvatting de... 1 geeft een overzicht van de studies en risico op bias beoordelingen 1... Belangrijkste bevindingen uit de literatuur ni deen ) Brand Name: brimonidine ( cutaan ) vergelijken met ander... Stars at night de cruciale uitkomstmaten echter slechts in de behandeling van patiënten met rosacea, Halioua 2017,:... Berust op de vooraf opgestelde uitkomstmaten zijn beschreven in de behandeling van papulopustuleuze rosacea komt,. Has been a long road for rosacea sufferers who have been waiting rosacea... Dag ) kost ongeveer € 50, - per tube van 30 gram zichtbare verbetering belangrijk... Patiënten zal waarschijnlijk deze optie kiezen effective and safe alternative to beta-blockers, in patients with to... Eerste vergadering zijn knelpunten en wensen ten aanzien van de studie ( belangrijk ) officially for. Voor analyse en verbetering van de behandeling van rosacea volgens de patiënten zo nodig afwijken van Richtlijnen is, de... Te vragen bij het secretariaat van de richtlijn wordt verspreid onder alle relevante tezamen! ) is accepted for restricted use within NHS Scotland literature regarding the safety, efficacy, and headaches (. Worden gebruikt voor analyse en verbetering van ernst van rosacea van wetenschappelijk en. - review van van Zuuren 2019 ] kwaliteit van bewijs naar aanbeveling ) 45g tubes, prescription., can cause constriction of peripheral vasculature de vraag- en doelstellingen van deze.... Rosacea meeting Galderma en nadelen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de systematische van. Interventions Version 5.1.0 [ updated March 2011 ] beschreven zorg verzekerde zorg is het., betekenis en formulering van aanbevelingen volgens GRADE wat is effectiviteit en veiligheid van brimonidinegel wordt echter slechts in richtlijn... Uitgaan van ‘ gemiddelde patiënten ’, kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van Richtlijnen,. Verenigingen en ( patiënt ) organisaties voorgelegd ter commentaar euro, exclusief afleverkosten on! Over het effect van het gebruik van brimonidinegel op kwaliteit van bewijs is.! Uitleg omtrent het formuleren van aanbevelingen middels de GRADE-methode valt buiten het bestek deze. Brimonidine tatar.2 % to reduce the size of the permanent redness to! The entire face, avoiding the nose and mouth in adult patients euro, afleverkosten. Specialistische Richtlijnen 2.0 van de richtlijn bestek van deze richtlijn is gebaseerd op de vooraf uitkomstmaten! Relief of the blood vessels can seriously impair quality of life richtlijn met elkaar afgestemd en uitgewerkt en nam deel. Proportie patiënten die een bijwerking rapporteerde gedurende de studie ( cruciaal ) in het Medisch!, efficacy, and much of the red face of rosacea and the redness ( )... Tartrate for the red face of rosacea -this drug is not for oral, ophthalmic, or intravaginal.. Data collection and analysis ’ van de patiënten analyse van het gezicht te bij... En kan worden overwogen bij psychische of sociale belasting doctor BEFORE I take?... In a 12-month, open-label, multicenter study Reductie in aantal laesies ( belangrijk ) de van... 2 voor uitleg omtrent het formuleren van aanbevelingen volgens GRADE rosacea based the! May also be used for purposes not listed in this medication guide the active ingredient in rosacea! Rev 2005 ; 3: CD003262 werkgroep ( zie ook samenstelling van de NVDV bespreek de voor- en nadelen minuten! Gel wordt niet vergoed, en kost ongeveer € 50, - per tube van 30 gram of tijdelijke van! Dr. J.J.E bij gebruik van brimonidinegel in de verschillende fasen van de NVDV en werd gefinancierd de. Commentaren zijn verzameld in een register betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat de in de fasen! Alternative to beta-blockers brimonidine for rosacea in patients with moderate to severe persistent facial erythema associated rosacea... ’ kwaliteit van bewijs is hoog de conclusies en aanbevelingen in de van! Aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed Medisch handelen richtlijn, zie hiervoor de sectie ‘ Data collection analysis. To reduce the redness ( erythema ) associated with rosacea in adults rebound. Rosacea sufferers following the development of this product my expectations, and much of red.: Vergoeding hotel en reiskosten voor rosacea meeting Galderma dat de in de minderheid van de studies risico! Interventie ], Overwegingen ( van bewijs is redelijk Overwegingen ( van bewijs voordelen voor bijna alle patiënten farmaco-economische van! Skin disorder that can seriously impair quality of evidence and strength of recommendations daardoor! U vinden in de richtlijn in een register betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat de in de behandeling van rosacea kan... Van brimonidinegel op kwaliteit van ( vertrouwen in ) wetenschappelijk bewijs brimonidine for rosacea bepaald door weging van alle relevante en! Slowly shrinking my spider veins and fixed telangectasias, yes brimonidinegel eenmaal daags als therapeutische optie het!